Algemene verkoopsvoorwaarden

1 Offertes.

• Onze offertes zijn vrijblijvend en verbinden geenszins onze firma. Behoudens andersluidende vermeldingen is de geldigheid beperkt tot 1 maand vanaf de verzendingsdatum.

• Ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen en/of monsters worden enkel verstrekt op uitdrukkelijk verzoek van de klant en zijn volledig voor zijn rekening. Deze documenten mogen onder geen beding vermenigvuldigd noch aan derden ter hand gesteld worden.

 

2 Bestellingen.

• Bestellingen gebeuren uitdrukkelijk schriftelijk en enkel volgens onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

• Het uitvoeren, onder welke vorm dan ook van een voorgelegd model, geschiedt uitsluitend op risico van de klant. Wij wijzen derhalve iedere verantwoordelijkheid af inzake burgerlijke vervolgingen wegens namaak of auteursrechten. De klant wordt geacht het recht verworven te hebben van de eigenaar van het model of de houder van het auteursrecht.

• Alle bestellingen die worden overgemaakt voor rekening van een derde, ook indien zij aan deze laatste moeten gefactureerd worden, verbinden de besteller, die verantwoordelijk is voor de betaling, indien de derde in gebreke mocht blijven.

• Voor gebeurlijke schade aan of verlies van originelen en van voorwerpen die aan de klanten toebehoren en bij ons in bewaring gelaten worden, wordt elke verantwoordelijkheid afgewezen. Het risico kan door een verzekering worden gedekt indien de klant zulks schriftelijk vraagt, doch de premie zal aan de klant aangerekend te worden.

• Ingeval van een foutieve levering of van een vergissing, onder welke vorm dan ook, is onze verantwoordelijkheid beperkt tot het eventueel hermaken van het werk. De koper ziet af van welke bijkomende schadevergoeding ook.

• Bij bestellingen van hoeveelheden hoger dan 5.000 stuks van hetzelfde artikel, zijn we gerechtigd 5% min of meer te leveren en te berekenen; bij hoeveelheden onder 5.000 stuks wordt dit percentage op 10% gebracht.

• Tekeningen, lithografieën, graveermodellen, sjablonen, stempels, matrijzen, programma’s e.d. vereist voor uitvoering der ontvangen bestellingen, en door ons, of in onze opdracht door derden, vervaardigd, blijven onze uitsluitende eigendom. Zij zullen nochtans uitsluitend ten behoeve van de klant bij ons bewaard blijven.

• Wij behouden ons het recht voor op alle door ons te leveren artikelen ons merkteken, als handelsmerk of firmanaam aan te brengen.

 

3 Toepasselijk recht.

• Tussen partijen is het Belgische Recht toepasselijk.

 

4 Leveringstermijn.

• De leveringstermijnen zijn vrijblijvend.

• De koper kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

• De vertraging in levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie van de bestelling.

 

5 Klachten.

• Klachten dienen binnen de 8 dagen, na ontvangst van de levering schriftelijk gemeld te worden.

 

6 Betalingen.

• Alle facturen zijn kontant betaalbaar te Antwerpen.

• Ingeval van niet-betaling op de vervaldag, zal een intrest van 12% van rechtswege verschuldigd zijn zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is.

• Bij wanbetaling is tevens een schadevergoeding verschuldigd forfaitair geraamd op 10% van het factuurbedrag, zonder afbreuk te doen van alle andere rechten en vorderingen, schadeloosstellingen en intresten.

• Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zijn al de nog verschuldigde bedragen volledig en onmiddellijk opeisbaar.

 

7 Eigendomsvoorbehoud.

• Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen tot volledige betaling van de prijs.

• Ingeval van betaling door cheque, geschiedt de eigendomsoverdracht enkel na definitief incasso van het volledige bedrag.

 

8 Kredietwaardigheid.

• Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschonden wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper, en op aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de overeenkomst in vraag stellen, behouden wij ons het recht voor van de koper een waarborg te eisen voor de volledige uitvoering van de overeenkomst.

• Indien de koper hierop niet wenst in te gaan, behouden wij ons het recht om de gehele of gedeeltelijke bestelling te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, afgeleverd of betaald.

 

9 Betwistingen.

• Voor al de betwistingen tussen partijen zijn de rechtbanken van Antwerpen exclusief bevoegd.

 

10 Verborgen gebreken.

• De verkoper dient te koper niet te vrijwaren voor verborgen gebreken.

|

Om je producten te kunnen tonen die voor jou interessant kunnen zijn, verzamelt deze site persoonlijke gegevens en deelt deze met derden. Weigeren Ik ga akkoord